Over roosters, smartphones en klankborden

Over roosters, smartphones en klankborden

Komend schooljaar starten we op het DBC met roosteren via Zermelo. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het rooster voor volgend jaar. Het roosterproces, met name de vorming en roostering (en samenstelling) van de clusters in de bovenbouw verloopt op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk was. Voordeel is dat we door deze wijze van roosteren meer variatie in het onderwijs kunnen bieden en organiseren. Belangrijke voorwaarde voor een goed rooster is het rond hebben van de formatie. Dat is op een haar na gelukt en daarmee mogen we ons gelukkig prijzen. Veel scholen zitten rond deze tijd nog met gaten in de formatie met alle gevolgen van dien.

 

Voor de publicatie van het rooster maken we gebruik van een koppeling met Magister. Het rooster is dus zichtbaar in de magister-app en op de schermen in de school. Wat dit laatste betreft breiden we het aantal schermen binnen school uit. Ook omdat we de richtlijnen met betrekking tot de smartphones volgen. Wanneer we het gebruik van de smartphones uit de school weren zullen we een alternatief moeten bieden met betrekking tot de roosterwijzigingen.

 

Smartphones

We steunen van harte de landelijke richtlijn voor het terugdringen van smartphones binnen de scholen voor voortgezet onderwijs. We gaan deze richtlijnen echter wel gefaseerd invoeren. Niet voor niets is er landelijk gekozen voor 1 januari omdat de uitvoering van de richtlijnen de nodige voorbereiding en afstemming vraagt. Onder andere dus schermen om de roosterwijzigingen te publiceren, een bewaarplek zoals voldoende kluisjes, maar ook een definitie van wat we onder ‘educatief gebruik’ verstaan en in hoeverre medewerkers wel of juist niet gebruik maken van een smartphone binnen school. Dit laatste heeft vooral te maken met de noodzakelijke twee-stappen authenticatie die voor een aantal systemen vereist is. Aan het begin van het schooljaar zullen we aangeven hoe de invoering gaat verlopen.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/mobiele-apparaten-in-de-klas

 

Schoolplan en klankborden

Voor de herfstvakantie ronden we het schoolplan af. We vragen jullie als ouders input te leveren op het concept. Dit zal onder andere een onderdeel zijn van de kennismakingsavonden voor de 1e klassen en de 3e klassen eind september. In het schoolplan wordt zichtbaar welke ambities we hebben met het onderwijs voor de komende vier jaar en wat we voor de korte termijn oppakken en wat we voor de langere termijn oppakken.