Begeleiden

Begeleiden

Begeleiden van onze leerlingen is voor het Don Bosco College een belangrijke pijler. Niet alleen als leerlingen het moeilijk hebben, maar ook als extra steun tijdens (praktijk)lessen, bij het maken van huiswerk of bij projecten. Wij besteden veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Wij geloven namelijk dat dat bijdraagt aan het behalen van goede resultaten en aan het hebben van een prettige tijd op het DBC.

Wij begeleiden proactief, maar spelen uiteraard ook graag in op vragen of wensen van leerlingen en ouders. Hieronder zetten wij op een rijtje wie zich met welk onderdeel van de begeleiding bezighoudt. Wanneer een leerling of een ouder vragen heeft op het gebied van leerlingenbegeleiding kan er contact opgenomen worden met de onderstaande medewerkers.
 

De mentor

Elke groep heeft een eigen mentor. Hij of zij is een van de onderwijzende medewerkers en de eerste schakel tussen de leerling, de docenten en de ouders. Hij/zij is de vertrouwenspersoon als er vragen of problemen zijn. Elke klas heeft in ieder geval 1 mentoruur per week. De mentor volgt de studieresultaten van zijn/haar klas en bespreekt deze met de ouders tijdens de ouderavonden. Voor de ouders is hij/zij in eerste instantie de persoon met wie contact kan worden opgenomen. Leerlingen beschikken over de contactgegevens van hun mentor en deze is ook in Magister te raadplegen.
 

Afdelingsleider

Afdelingsleiders geven leiding aan een afdeling op het gebied van het onderwijs, de leerlingenzorg en het personeelsbeleid. Onze afdelingsleiders zijn:

 Dhr. J. Klijn  VMBO leerjaren 1 en 2
 Dhr. B. van ’t Ende  HAVO/VWO leerjaren 1, 2 en 3
 Mevr. C. Ruckert  VMBO leerjaren 3 en 4
 Dhr. Drs. D. van Domselaar  HAVO/VWO leerjaren 4, 5 en 6

 

Zorg- en veiligheidscoördinator

De zorgcoördinator heeft een centrale rol in de organisatie van de extra leerlingbegeleiding die nodig is voor bijvoorbeeld LWOO en “passend onderwijs” leerlingen. Hij regelt extra hulp, zoals counseling of remedial teaching voor leerlingen. Hij heeft hierover contact met de leerlingen, docenten, afdelingsleiders, ouders en ambulant begeleiders, counselors en de schoolmaatschappelijk werkster.

In sommige gevallen maakt hij afspraken met buitenschoolse instanties, zoals de schoolarts, rebound, jeugdzorg etc. Onze zorgcoördinatoren zijn:

Dhr. J.J.M. Braakman Zorgcoördinator
Mevr. C.C. Verkerk  Zorgcoördinator

 

Gedragsdeskundige/begeleidster Passend Onderwijs (BPO)

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs in het Nederlandse onderwijs ingevoerd en natuurlijk ook op onze school. Mevr. C. Kersten is onze gedragsdeskundige/BPO en zij adviseert de school inzake het te volgen beleid wat betreft leerlingen met ondersteuningsbehoeften, gedrags- en leerproblemen.
 

Decaan

De decanen begeleiden de leerlingen vanaf leerjaar 1, bij hun loopbaanoriëntatie en geven studieadvies. Zij organiseren activiteiten en begeleiden de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan bij het maken van keuzes voor afdelingen, profielen en sectoren. Ook de keuze en de overstap naar het vervolgonderwijs wordt door hen begeleid. Onze decanen zijn:

 Mevr. E. Belïën  VMBO/HAVO/VWO Leerjaar 1 en 2
 Mevr. G. Zegers MSc  VMBO/HAVO/VWO Leerjaar 3, 4, 5 en 6 en stage HAVO/VWO 4

 

Rector en schoolleiding

De rector heeft de algemene leiding over de school en legt verantwoording af aan het schoolbestuur. Ook is de rector de voorzitter van het managementteam, dat bestaat uit de rector, de conrector en de afdelingsleiders. 

 Dhr. J. Bart Rector
Dhr. H. Rollingswier Conrector


Stage-coördinator

De school bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie of praktijk. Daarom is het belangrijk om die praktijk in een vroeg stadium te leren kennen. Het Don Bosco College organiseert verschillende stage mogelijkheden. De ervaring leert dat deze stages een zinvolle bijdrage vormen aan een verstandige voorbereiding op het maken van de keuze, voor een bepaalde studie of opleiding of een combinatie van werken en studeren in dit werkveld. Zij worden hierin begeleid door de stage-coördinator mevr. Nancy Sier.

Remedial teaching

Leerlingen met specifieke leermoeilijkheden kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding. Aan het begin van het schooljaar maken alle leerlingen van leerjaar 1 een aantal tests via Muiswerk. Degenen die opvallen door bepaalde taalfouten en/of andere leerproblemen, kunnen vervolgens (met toestemming van de ouders) een uitgebreidere test maken. Komen hier duidelijke aanwijzingen uit met betrekking tot dyslexie of onderwijsachterstanden kan er, opnieuw in overleg met de ouders, tot extra begeleiding worden overgegaan.

Over Muiswerk op school

Het Don Bosco College werkt sinds 2015-2016 met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor het programma Muiswerk Online aangeschaft. Dit is een online programma met oefenmodules voor taal en rekenen, toegespitst op de speciale behoeftes van de leerling. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

  • het aanbod is afgestemd op het niveau van de leerling;
  • het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen;
  • de leerling kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma;
  • de docent kan de resultaten goed volgen, wat hulp geven makkelijker maakt.

De school ziet het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma.

Over thuiswerken

Omdat Muiswerk Online volledig online werkt, kunnen leerlingen gemakkelijk ook thuis oefenen. Thuis kunnen zij de toetsen niet maken, maar de oefeningen zijn wel beschikbaar. De programma’s werken ook op tablets.

Elke leerling ontvangt op school een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Klik hier om thuis met Muiswerk aan de slag te gaan: http://online.muiswerken.nl/donboscocollege

Mevr. C. Olij Begeleiding thuiswerk
Mevr. M. Schokker Begeleiding thuiswerk

Counseling

Leerlingen die te maken hebben met problemen in de persoonlijke of sociale sfeer kunnen terzijde worden gestaan door de counselor (leerlingenbegeleiding), mevrouw S. Roelofs. Het werk van de counselor strekt zich uit over een breed terrein van invloeden, die een negatief effect hebben op het welbevinden en functioneren van leerlingen. De begeleiding kan gebeuren op verzoek van de leerling zelf of op voorstel van docenten.

Schoolmaatschappelijk werk

Wanneer blijkt dat leerlingen, bijvoorbeeld vanwege een thuissituatie, baat zouden kunnen hebben bij maatschappelijk werk, schakelen wij een schoolmaatschappelijk werkster in. In dit schooljaar zijn dat mevr. L. Winter en mevr. M. Kloosterman.
 

Regionaal samenwerkingsverband met andere scholen

Om leerlingen die extra zorg nodig hebben effectief te kunnen begeleiden, werken wij op regionaal niveau samen met de volgende scholen:

  • De Purmerendse Scholengroep;
  • Het Atlascollege, locatie Edam;
  • Het Clusius College, locatie Purmerend;
  • Het Bernard Nieuwentijt College, locatie Monnickendam;
  • Het Altra College, locatie Purmerend;
  • De Dr. Martin Luther Kingschool in Purmerend.