Begeleiden

Begeleiden

Het begeleiden van onze leerlingen is voor het Don Bosco College een belangrijke pijler. Niet alleen als leerlingen het moeilijk hebben, maar ook als extra steun tijdens (praktijk)lessen, bij het maken van huiswerk of bij projecten. Wij besteden veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Wij geloven namelijk dat deze bijdraagt aan het behalen van goede resultaten, aan het kwalitatief beter functioneren en aan het hebben van een prettige tijd op het DBC.

 

Proactieve begeleiding

Wij begeleiden proactief, maar spelen uiteraard ook graag in op vragen of wensen van leerlingen en ouders. Belangrijk om te weten is dat een begeleidingstraject altijd een samenwerking is tussen leerling, ouders en de begeleiding op school. Samen werken we aan een plan van aanpak voor begeleiding om tot een succesvol resultaat te komen. Daarnaast is het ook van belang te realiseren dat begeleiding niet per sé alleen plaatsvindt bij probleemsituaties. Begeleiding kan ook dienen als extra stimulans om het beste uit een leerling naar boven te halen.

We gaan aan de slag om knelpunten binnen bepaalde lesgroepen of bij individuele leerlingen op te lossen. Tijdens of na schooltijd worden o.a. de volgende mogelijkheden aangeboden:

 • Faalangstreductie-training
 • SOVA-training (hulp bij sociale vaardigheden)
 • Huiswerkklas
 • Coaching op "leren leren", "leren plannen"
 • Steunlessen (extra lesuren)
 • Remediale zorg (hulp aan leerlingen met leerproblemen)
 • Maatschappelijk werk (advies en ondersteuning in geval van problemen bij leerlingen)
 • Examentrainingen
 • Onderpresteerdersproject
 • Trajectvoorziening (individuele begeleiding in het geval het volgens de reguliere lessen te lastig is)
 • Het volgen van extra vakken
 • Het volgen van lessen op de universiteit

 

Passend Onderwijs

Kinderen die op school meer hulp en begeleiding nodig hebben dan de gemiddelde leerling kunnen die hulp ook krijgen op onze school. In nauwe samenwerking met de ouders en de leerling wordt dan een onderwijsarrangement aangevraagd. Dit betekent dat de school extra financiële middelen krijgt waarmee knelpunten kunnen worden aangepakt. Mocht je denken dat extra leerlingenzorg wenselijk is voor jouw kind, dan is het van belang dat je hiervoor contact opneemt met de mentor.

In sommige gevallen kan het Don Bosco het gewenste onderwijs niet aanbieden en moet er uitgeweken worden naar een andere school in het samenwerkingsverband. Om leerlingen die extra zorg nodig hebben effectief te kunnen begeleiden, werken wij op regionaal niveau samen met de volgende scholen:

 • De Purmerendse Scholengroep;
 • Het Atlascollege, locatie Edam;
 • Het Clusius College, locatie Purmerend;
 • Het Bernard Nieuwentijt College, locatie Monnickendam;
 • Het Altra College, locatie Purmerend;
 • De Dr. Martin Luther Kingschool in Purmerend.

Wie doet wat?

Hieronder zetten wij op een rijtje wie zich met welk onderdeel van de begeleiding bezighoudt. Wanneer een leerling of een ouder vragen heeft op het gebied van leerlingenbegeleiding kan er contact opgenomen worden met de onderstaande medewerkers.

 

De mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. Hij of zij is een van de onderwijzende medewerkers en de eerste schakel tussen de leerling, de docenten en de ouders. Hij/zij is de vertrouwenspersoon als er vragen of problemen zijn. In de onderbouw en in het vmbo heeft elke klas in ieder geval 1 mentoruur per week. De mentor volgt de studieresultaten van zijn/haar klas en bespreekt deze met de ouders tijdens de ouderavonden. Voor de ouders is hij/zij in eerste instantie de persoon met wie contact kan worden opgenomen voor vragen en verzoeken tot extra begeleiding.

In de brugklassen worden de mentoren bijgestaan door onze leerlingenmentoren. Deze bovenbouwleerlingen zijn voor de brugklassers iemand aan wie zij vragen kunnen stellen en hulp kunnen vragen bij praktische vraagstukken over het DBC. Lees hier meer over onze leerlingmentoren.

Leerlingen beschikken over de contactgegevens van hun mentor en deze is ook in Magister te raadplegen. Daarnaast kun je via de zoekfunctie in deze website de mentor vinden die bij een bepaalde klas hoort. Zoek op Mentor + klasnummer en je vindt de bijbehorende mentor.

 

Afdelingsleider

Afdelingsleiders geven leiding aan een afdeling op het gebied van het onderwijs, de leerlingenbegeleiding en het personeelsbeleid. Bij een begeleidingsvraag worden de afdelingsleiders ingeschakeld om samen met de leerling en ouders de juiste begeleiding te bepalen. Zij schakelen met de zorgcoördinator om tot een goede inzet van begeleiding te komen die de leerling geeft wat hij of zij nodig heeft. Onze afdelingsleiders zijn:

 Dhr. B. Hendrikse   HAVO/VWO leerjaren 1, 2 en 3
 Mevr. M. Booten  VMBO alle leerjaren 
 Dhr. D Kwakman MEd  HAVO/VWO leerjaren 4, 5 en 6

 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft een centrale rol in de organisatie van de extra leerlingbegeleiding die nodig is voor bijvoorbeeld LWOO en “passend onderwijs” leerlingen. Hij regelt extra hulp, zoals counseling of remedial teaching voor leerlingen. De zorgcoördinator heeft hierover contact met de ouders, de leerlingen, docenten, afdelingsleiders, ambulant begeleiders en de schoolmaatschappelijk werkster.

In sommige gevallen maakt hij afspraken met buitenschoolse instanties, zoals de schoolarts, rebound, jeugdzorg etc. Onze zorgcoördinator is:

Dhr. J.J.M. Braakman Zorgcoördinator

 

Leerlingzaken

Ons bureau Leerlingzaken ondersteunt de afdelingsleiders in de administratie en de eerste opvang van leerlingen bij absentie en regelmatig te laat komen. Zij gaan het gesprek aan met leerlingen om de reden voor afwezigheid of te laat komen te achterhalen en schakelen waar nodig de afdelingsleiders in.  

 

Rector en schoolleiding

De rector heeft de algemene leiding over de school en legt verantwoording af aan het schoolbestuur. Ook is de rector de voorzitter van het managementteam, dat bestaat uit de rector en de afdelingsleiders. 

Dhr. H. Werkman Rector
Dhr. H. van der Valk Conrector


 

Welke vormen van begeleiding biedt het Don Bosco College?

Zoals je hiervoor al hebt kunnen lezen, biedt het DBC een grote variëteit aan begeleiding en wordt voor elke leerling een plan van aanpak voor begeleiding samengesteld wanneer hier behoefte aan is. Soms kan dit opgelost worden door extra aandacht van de docent of ondersteuning van de mentor maar in andere gevallen schakelen wij een of meer van de speciale begeleiders in. Hieronder vind je een aantal van deze vormen van begeleiding met een kleine uitleg.

 

Gedragsdeskundige/begeleidster Passend Onderwijs (BPO)

Mevr. C. Kersten is onze gedragsdeskundige/BPO en zij ondersteunt leerlingen met leerproblemen, zoals leerlingen die moeite hebben hun leren in te plannen en uit te voeren. Soms zijn dit leerlingen met een bepaalde diagnose (zoals: ASS of ADHD).

 

Remedial teaching

Leerlingen met specifieke leermoeilijkheden kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding. Wanneer de basisschool heeft aangegeven dat extra begeleiding voor taal en/of rekenen nodig is of wanneer dit op het DBC blijkt, wordt er remediale ondersteuning aangeboden. Als er signalen zijn of een leerling mogelijk dyslectisch is of dyscalculie heeft, wordt er door RT een vooronderzoek gestart. N.a.v. het vooronderzoek wordt de leerling, indien nodig, aangemeld voor een officieel dyslexie/dyscalculie onderzoek.

 

Over Muiswerk op school

Het Don Bosco College werkt sinds 2015-2016 met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor het programma Muiswerk Online aangeschaft. Dit is een online programma met oefenmodules voor taal en rekenen, toegespitst op de speciale behoeftes van de leerling. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

 • het aanbod is afgestemd op het niveau van de leerling;
 • het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen;
 • de leerling kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma;
 • de docent kan de resultaten goed volgen, wat hulp geven makkelijker maakt.

De school ziet het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma.

 

Over thuiswerken

Omdat Muiswerk Online volledig online werkt, kunnen leerlingen gemakkelijk ook thuis oefenen. Thuis kunnen zij de toetsen niet maken, maar de oefeningen zijn wel beschikbaar. De programma’s werken ook op tablets.

Elke leerling ontvangt op school een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Klik op het Muiswerk icoontje om thuis aan de slag te gaan:                                         

Mevr. M. Schokker Docent remedial teaching
Mevr. M.Haremaker Docent remedial teaching

 

Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen die te maken hebben met problemen in de persoonlijke en/of thuissituatie kunnen terzijde worden gestaan door onze schoolmaatschappelijk werksters. Het werk van de maatschappelijk werker strekt zich uit over een breed terrein van invloeden, die een negatief effect hebben op het welbevinden en functioneren van leerlingen. De begeleiding kan gebeuren op verzoek van de leerling zelf of op voorstel van docenten en altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Onze schoolmaatschappelijk werksters zijn: mw. T van Tol en mw. A de Waard.

 

Begeleiding bij studie- en loopbaankeuze

Uiteraard worden onze leerlingen gedurende hun schoolperiode geadviseerd over hun studie- en loopbaankeuze. Meer informatie vind je bij studieadvies.

 

Decaan

De decanen begeleiden de leerlingen vanaf leerjaar 1, bij hun loopbaanoriëntatie en geven studieadvies. Zij organiseren activiteiten en begeleiden de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan bij het maken van keuzes voor afdelingen, profielen en sectoren. Ook de keuze en de overstap naar het vervolgonderwijs wordt door hen begeleid. Onze decanen zijn:

 Mevr. E. Belïën  VMBO/HAVO/VWO Leerjaar 1 en 2
 Mevr. G. Zegers MSc  VMBO/HAVO/VWO Leerjaar 3, 4, 5 en 6 en stage HAVO/VWO 4

 

Stage-coördinator

De school bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie of praktijk. Daarom is het belangrijk om die praktijk in een vroeg stadium te leren kennen. Het Don Bosco College organiseert verschillende stage mogelijkheden. De ervaring leert dat deze stages een zinvolle bijdrage vormen aan een verstandige voorbereiding op het maken van de keuze, voor een bepaalde studie of opleiding of een combinatie van werken en studeren in dit werkveld. Zij worden hierin begeleid door de stage-coördinator mevr. Nancy Sier.