Wat is bijzonder verlof en hoe vraag ik dit aan?

Het is toegestaan om maximaal 10 dagen verlof geven aan leerlingen om het onderwijs te verzuimen buiten de dagen dat de leerlingen schoolvakantie hebben. Dit noemt men bijzonder verlof. Het verlof van maximaal 10 dagen wordt slechts verleend in uitzonderlijke gevallen:

  • Sterfgeval in de familie;
  • Huwelijk of huwelijksjubileum;
  • Ernstige ziekte in de familie;
  • De noodzaak om een vakantie te verlengen (maximaal 1 vakantie met niet meer dan 7 dagen);
  • De noodzaak om een vakantie op te nemen op een tijdstip dat duidelijk buiten de schoolvakanties valt. Er mag in dat geval 1 keer (één) extra dag worden aangevraagd, dus niet 1 of 2 dagen voor meerdere vakanties. De ouder(s) dienen in zulke gevallen een formulier in te vullen, waaruit blijkt dat het inderdaad noodzakelijk is om vakantie buiten de schoolvakantie op te nemen. Deze formulieren zijn te bevragen bij de afdelingsleider.

Iedere ouder moet zich realiseren dat de schoolloopbaan van hun kind(eren) erbij gebaat is dat de schooltijden zo min mogelijk worden onderbroken.


Aanvragen van bijzonder verlof

Verzoeken om verlof moeten tijdig worden ingediend bij de assistent afdelingsleider mevr. K. Post. De leerling moet vooraf een formulier ophalen bij de assistent afdelingsleider. Dit formulier moet door de ouders worden ingevuld en ondertekend. Verzoeken van leerlingen die niet meer onder de leerplichtwet vallen, worden net als hierboven door de assistent afdelingsleiders afgehandeld, waarbij dezelfde regels gehanteerd worden. Verzoeken om verlof voor leerlingen in examenklassen worden niet gehonoreerd!