Belangrijke informatie over laatste weken schooljaar 2019-2020

Belangrijke informatie over laatste weken schooljaar 2019-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

We hebben ons in de afgelopen weken beraden over de afsluiting van het door Coronavirus zeer bewogen verlopen schooljaar 2019-2020. Volgens het protocol van de overheid is het de bedoeling dat alle leerlingen vanaf 2 juni weer de mogelijkheid krijgen om zoveel als mogelijk naar school te komen. Wellicht nog meer dan in andere tijden hebben onze leerlingen en docenten, na 10 weken onderwijs op afstand, de behoefte om elkaar te zien en te spreken. Het is onze verantwoordelijkheid om met de leerlingen stil te staan bij de afgelopen ingrijpende periode. Een periode waarin eenieder vanuit ogenschijnlijke rust plotsklaps terechtkwam in complete onzekerheid met alle mogelijke consequenties van dien. In deze communicatie willen we even kort en bondig stilstaan bij de belangrijkste thema’s in de laatste weken van het schooljaar.

Heropening fysiek onderwijs per 2 juni

Het kabinetsbesluit om het fysieke onderwijs per 2 juni te herstarten voor alle leerlingen is een uitdagende opdracht. Met inachtneming van de RIVM richtlijnen (https://www.fvov.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Opstart-VO.pdf), wat o.a. voorschrijft dat we slechts 1/4 tot 1/3 van de leerlingen tegelijk naar school mogen halen, hebben we een plan ‘herstart fysiek onderwijs onder- en bovenbouw’ (zie website) bedacht waarin we zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van leerlingen, collega’s en ouders. In hoofdlijnen komt het erop neer dat:

 • Alle onderbouwleerlingen (eerste klassen, tweede klassen, 3 havo/vwo) volgens een aangepast rooster (zie Magister) 1x in de 3 dagen naar school gaan. De mentor verdeelt elke klas in 3 groepen;
 • De Microsoft Teams lessen aan de bovenbouwleerlingen/clusterleerlingen ook na 2 juni gewoon doorgaan. Docenten en leerlingen in de bovenbouw stemmen desgewenst een fysiek contactmoment af volgens het basisrooster;
 • Magister blijft ook in de laatste weken voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen het platform waarop ze hun verwerkingsstof kunnen vinden.

Toetsweek

Van 15 t/m 19 juni (week 25) vindt de toetsweek plaats. Elke sectie heeft in de afgelopen weken voor hun eigen vak de balans opgemaakt. De secties bepalen zelf wat ze nog nodig hebben om dit bewogen schooljaar goed af te sluiten. We kiezen in deze voor maatwerk. Dit is alleen al noodzakelijk i.v.m. de RIVM richtlijnen. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Niet elke leerling hoeft voor elk vak een toets te maken;
 • Een leerling kan bij de vakdocent/mentor voor informatie over de toets terecht;
 • Een leerling maakt maximaal 2 toetsen per dag;
 • Toetsafname vindt plaats volgens de bekende RIVM richtlijnen;
 • Een publicatie van het toetsrooster volgt spoedig in Magister.

A-tentamens

Vanaf 2 juni zal er langzaam gestart worden met het afnemen van A-tentamens. De vakdocenten hebben onderzocht of het A-tentamen echt noodzakelijk is (i.v.m. dekking verplichte eindtermen) en op welke manier zij de A-tentamens het beste af kunnen nemen. Indien zij het tentamen online afnemen zullen zij leerlingen over de werkwijze informeren. Het rooster van de A-tentamens hebben leerlingen reeds ontvangen van de heer Guijt en is tevens op de website van het DBC te vinden. In dit rooster zien zij dat sommige niveaus eerder starten dan de normale jaarplanning. Vanwege de RIVM richtlijnen zijn wij genoodzaakt de tentamens over een langere periode te spreiden. Dit geeft leerlingen tevens meer tijd om te leren voor de tentamens.

Normering

Net als in een normaal schooljaar blijft ook nu een belangrijk uitgangspunt in onze voortgangsbesluiten dat wij onze leerlingen reële kansen bieden. Vanwege het Coronavirus hanteren we een aangepast bevorderingsbeleid (zie website), waarvan de drie belangrijkste pijlers zijn:

 1. Leerlingen die niet automatisch doorgaan naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau, daarover neemt de mentor tijdig contact op met ouders;
 2. Leerlingen die een onvoldoende of een bespreekrapport hebben, worden besproken in de overgangsvergadering;
 3. In de overgangsvergadering doen de docenten uiteindelijk een bindende uitspraak betreffende de plaatsing van een leerling voor het volgend leerjaar.

Namens de schoolleiding,

Chantal Ruckert, Els Bond, Bert van ’t Ende & Jordy Klijn