Update schoolexamens DBC

Update schoolexamens DBC

Beste examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s),

Wij willen jullie hieronder graag uitleggen hoe wij met de schoolexamens uit tentamenperiode D willen omgaan en waarom wij deze week of volgende week nog niet starten met de afname van deze schoolexamens.

Toen zondag het besluit genomen werd door de overheid dat de scholen moesten sluiten, werd gezegd dat het ook niet toegestaan was om schoolexamens af te nemen. Wij waren daarom verrast dat twee dagen later op dinsdag bleek dat scholen wel toestemming kregen om schoolexamens af te nemen, terwijl de situatie rondom het corona virus niet veranderd was.

Het is duidelijk dat in deze tijden het beleid snel kan veranderen en voor nieuwe verwarring kan zorgen. Daarom hebben wij er voor gekozen voldoende tijd te nemen om de nieuwe situatie en alle consequenties goed te onderzoeken om verwarring of verkeerde beslissingen te voorkomen.

Er zijn na het besluit van dinsdag van het ministerie nog wel onduidelijkheden waar wij een oplossing voor moeten bedenken:

  • Er wordt de laatste dagen steeds meer gesproken over extra maatregelen tegen het corona virus zoals een total lockdown, waarbij deskundigen aangeven dat de komende week heel belangrijk wordt als het gaat om het inschatten van risico’s en eventuele nieuwe maatregelen. Als we dan midden in een tentamenweek zouden zitten en die moeten afbreken, ontstaat er een chaos en een incompleet cijferoverzicht;
  • Het ministerie geeft aan dat alleen examenkandidaten en docenten die vrij zijn van klachten die op griep of verkoudheid lijken, mogen deelnemen of surveilleren. Dit is natuurlijk erg moeilijk uit te voeren en vraagt om hele goede instructies en voorzieningen;
  • op het vmbo moeten ook praktijkexamens afgenomen waarbij het vermijden van fysiek contact onmogelijk is. Daardoor zouden deze examens weer pas vanaf 7 april gehouden kunnen worden als de scholen dan weer open mogen;
  • het ministerie en de inspectie hebben toestemming gegeven aan scholen om van het examenreglement en het PTA af te wijken. Dit houdt in dat wij examens uit de D-periode mogen schrappen, aanpassen etc. Omdat dit beslist in het voordeel van onze examenkandidaten kan zijn, willen we dit eerst goed onderzoeken. Alle docenten van de examenvakken hebben daar inmiddels naar gekeken en wij gaan op basis daarvan vandaag vaststellen wat er in de tentamenperiode D beslist nog afgenomen moet worden en hoe we omgaan met de praktijkexamens vmbo.

Wij nemen maandag een besluit over wanneer de schoolexamens worden afgenomen en welke er afgenomen zullen worden. Je krijgt hierover maandag bericht. Jullie kunnen dan je tijd plannen en er is nog tijd om vragen van jullie te beantwoorden en mogelijke problemen op te lossen.

Mochten we volgende week door de feiten ingehaald worden en de schoolexamens door nieuwe, strengere regels niet afgenomen kunnen worden, ontstaat er een nieuwe situatie waar de overheid een oplossing zal moeten bieden. Over dergelijke scenario’s wordt ook al nagedacht.

We hopen jullie voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zullen jullie maandag nader informeren. Mocht je al vragen hebben, mail deze dan naar je mentor of afdelingsleider.

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

Jos Bart,

Rector Don Bosco College.