Normering en extra herkansing

Normering en extra herkansing

Dit jaar kan er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat komt doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er wordt daarom een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren, maar die wel rekening houdt met de bijzondere omstandigheden. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt er op deze manier voor dat het cijfer dat leerlingen straks halen recht doet aan hun prestaties én dat de eisen die per vak gesteld worden vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Uitslagbepaling

De bestaande slaag-zakregeling blijft van kracht, waaronder:

  • de kernvakkenregel (alleen bij havo/vwo);
  • het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn;
  • iedere overgebleven onvoldoende moet gecompenseerd worden door voldoende hoge andere cijfers;
  • voor de complete zakslaagregeling per afdeling verwijzen wij je naar het bijgevoegde document.

Extra herkansing 

Alle examenleerlingen mogen dit schooljaar twee centrale eindexamens herkansen. Dit is één herkansing meer dan tijdens reguliere examenjaren. Het is niet toegestaan om hetzelfde vak twee keer te herkansen.

Vingerregel

Leerlingen kunnen het cijfer van één vak niet mee laten tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit doen we door een vinger op een cijfer te leggen tijdens de uitslagbepaling. Leerlingen die slecht gepresteerd hebben bij een bepaald vak kunnen zo alsnog hun diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige examen hebben afgelegd.

Deze maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Voor vmbo is Nederlands een kernvak, voor havo en vwo zijn Nederlands, Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken. Het vak waar een vinger op gelegd wordt, hoeft geen centraal eindexamen te hebben. Wanneer het gaat om een vak dat valt binnen het combinatiecijfer dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak. Dit geldt ook voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo. Meer informatie over het combinatiecijfer vind je in het bijgevoegde document