Over ons onderwijs / Begeleiding / Vertrouwenspersonen en klachtenregeling

Vertrouwenspersonen en klachtenregeling

Het Don Bosco College wordt bestuurd door de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Deze stichting heeft, ten behoeve van de behandeling van geschillen tussen de school enerzijds en een leerling en/of zijn of haar ouders/verzorgers anderzijds, een Klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is er voor die uitzonderlijke gevallen waarin betrokken partijen er niet in slagen om hun verschil van inzicht in goed onderling overleg op te lossen. De klachtenregeling ligt ter inzage in de mediatheek.

Bij klachten fungeren de vertrouwenspersonen op onze school als aanspreekpunt.

De vertrouwenspersonen:
Mevrouw M. van der Voort Email  
De heer F. Elbenzeida Email  
Mevrouw M. Prevaes Email  

De vertrouwenspersonen zullen eerst nagaan of door bemiddeling alsnog een oplossing kan worden bereikt. Lijkt dat niet het geval te zijn, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht.

De inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Website: www.onderwijsinspectie.nl
Email: info@owinsp.nl
Telefoon: 0800-8051 (gratis).

Klachtenmeldingen inzake sexuele intimidatie, sexueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, extremisme:
Telefoon 0900-1113111 (vertrouwensinspecteurs).